Chính sách bán hàng & Quy định chung tại Nẹp Giá Rẻ

Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Trang web này theo các điều khoản và điều kiện sau. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cho biết rằng bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này. Chúng tôi khuyên bạn nên in một bản sao của tài liệu để tham khảo trong tương lai.

1. Chấp nhận các Điều kiện Sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này. Đây là thỏa thuận pháp lý giữa bạn và chúng tôi: Nepgiare.com, Inc., một công ty của Illinois (được gọi là “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bao gồm tất cả các trang có sẵn tại www.Nepgiare.commedical.com hoặc bất kỳ trang được liên kết nào khác (“Trang web”), bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này, có hiệu lực ngay sau khi bạn cho biết sự chấp nhận của mình bằng cách chọn ‘TÔI ĐỒNG Ý’ bên dưới. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, vui lòng rời khỏi Trang web và thoát ngay bây giờ.

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Thỏa thuận này theo thời gian; chúng tôi sẽ đăng thông báo về bất kỳ thay đổi nào trên trang này để bạn luôn biết những điều khoản và điều kiện nào áp dụng cho việc sử dụng Trang web của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra các bản cập nhật bất cứ khi nào bạn truy cập trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng sau khi chúng tôi đăng thông báo về bất kỳ thay đổi nào sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận các điều khoản mới, bất kể bạn có thực sự xem xét chúng hay không. Nếu bất kỳ lúc nào bạn thấy Điều khoản Sử dụng này không được chấp nhận, đừng sử dụng trang Web của chúng tôi.

2. Bản chất của thông tin được hiển thị

Chúng tôi giữ toàn quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với các tài liệu xuất hiện trên Trang web cũng như các công cụ và công nghệ phần mềm liên quan của nó (gọi chung là “Tài liệu Nepgiare.com”).

Nepgiare.com không tuyên bố hoặc bảo đảm liên quan đến Tài liệu của Nepgiare.com, và tất cả các quyền đó được Nepgiare.com giữ lại. Chỉ dành cho thông tin của bạn, nhưng không có đại diện hoặc bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, theo đây, Nepgiare.com cấp cho bạn giấy phép có giới hạn để sao chép Tài liệu Nepgiare.com để hiển thị trên màn hình máy tính, chỉ in ra bản cứng của từng màn hình từ Trang web chỉ dùng với mục đích cá nhân.

Ngoại trừ như đã nêu ở trên, không tài liệu nào của Nepgiare.com có ​​thể được sao chép, tái tạo, phân phối, tái xuất bản, tải xuống, hiển thị hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao chép điện tử (ngoại trừ được cho phép bởi Mục 1), ghi âm hoặc cách khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản (trừ khi được cho phép bởi Mục 1) và phải chịu các thông báo và chú thích bản quyền thích hợp.

3. Chính sách về bảo mật thông tin

Xin lưu ý rằng tất cả thông tin cá nhân do bạn cung cấp sẽ tuân theo chính sách bảo vệ dữ liệu hiện tại của chúng tôi, trong đó có các điều khoản quan trọng điều chỉnh việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bao gồm bảo vệ quyền riêng tư của bạn và cung cấp việc chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Á.

Bạn đồng ý để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của Chúng tôi. Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để cập nhật. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc muốn thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@Nepgiare.com

4. Liên kết đến các trang web khác

Chúng tôi chỉ cung cấp các liên kết như một sự tiện lợi và chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của mọi trang web mà bạn truy cập. Nepgiare.com Inc. sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ phần nào của bất kỳ trang web nào của bên thứ ba cũng như nội dung, tính khả dụng, tính chính xác, tính hợp pháp, tính phù hợp, tuân thủ bản quyền hoặc tính hợp pháp của tài liệu trên các trang web đó mà các liên kết được cung cấp bởi chúng tôi qua của chúng tôi Trang web (“các trang web được liên kết”).

Thực tế là chúng tôi đã liên kết trang web của chúng tôi với một trang web khác không có nghĩa là chúng tôi xác nhận hoặc hỗ trợ trang web đó theo bất kỳ cách nào. Điều quan trọng là người dùng phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi tải xuống các tệp từ tất cả các trang web để bảo vệ hệ thống máy tính của họ trước vi rút và các phần tử phá hoại khác. Dưới đây là một số ví dụ về các trang web khác liên quan đến y học mà bạn có thể thấy thú vị

5. Quyền sở hữu trí tuệ

a) Bản quyền & Thương hiệu

Nepgiare.com ® là nhãn hiệu đã đăng ký của Nepgiare.com Inc. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng khác được sử dụng liên quan đến Trang web là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Các tên thương mại, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ do chúng tôi sở hữu, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải của chúng tôi, theo bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn.

Không có nội dung nào trên trang web này được hiểu là cấp bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Các tên sản phẩm và công ty khác được đề cập ở đây có thể là tên thương mại, nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

b) Bằng sáng chế & Bản quyền

Các tài liệu của Nepgiare.com đã được USPTO (Văn phòng Sáng chế & Thương hiệu Việt Nam) cấp bằng sáng chế. Tài liệu của Nepgiare.com được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế và Nepgiare.com Inc. sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Tài liệu của Nepgiare.com bao gồm bằng sáng chế, bản quyền, quyền bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác mà hiện tại hoặc trong tương lai có thể tồn tại ở bất kỳ đâu trên thế giới liên quan đến các Tài liệu Nepgiare.com này có liên quan đến Trang web này.

Không một phần nào của Tài liệu Nepgiare.com có ​​thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Nepgiare.com Inc., bao gồm nhưng không giới hạn việc sao chép chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân ngoại trừ trường hợp được cho phép ở trên trong Phần

6. Điều chỉnh và sửa đổi

Nepgiare.com Inc. bảo lưChính sách bán hàngu quyền, bất cứ lúc nào và bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bổ sung hoặc sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này và / hoặc áp đặt các điều kiện mới hoặc bổ sung đối với việc bạn truy cập và sử dụng Địa điểm. Những sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi có thông báo về chúng, có thể được đưa ra bằng các phương tiện bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng thông tin trên các Trang Web của Chúng tôi.
Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Thỏa thuận này định kỳ để bạn luôn được thông báo về bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng đến Thỏa thuận này. Việc bạn tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các sửa đổi đó.